Privacy

Onze Privacy Policy is bijgewerkt om te voldoen aan de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 geldt.
Top

WAT IS GDRP?

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. Het is de nieuwe wetgeving van de Europese Unie die de wetten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens actualiseert en hervormt.

Het is van toepassing op de persoonlijke gegevens van iedereen in de Europese Unie, ongeacht waar de informatie wordt verzameld, opgeslagen of verwerkt.

TOESTEMMING EN GEGEVENS

Door gebruik te maken van de diensten en producten van Ctrl Gym geeft u de toestemming om persoonlijke informatie op te slaan en te gebruiken.

De persoonlijk identificeerbare informatie die Ctrl Gym mogelijk over u verzamelt is : (i) naam en geboortedatum, (ii) e-mailadres, telefoonnummer en fysiek adres, (iii) lidnummer, (iv) bezoekinformatie aan de website en de club(s) van Ctrl Gym, (v) facturatie- en bankgegevens, (vi) IP-adressen en (vii) cliëntgezondheid en vooruitgang.

WAT DOEN WE MET DEZE GEGEVENS?

De gegevens die Ctrl Gym ontvangt, worden gebruikt voor enerzijds het administratief beheer zoals het bijhouden van credits, abonnementsformules, facturatie, betaalopvolging, agendabeheer, etc. Daarnaast worden verzamelde gegevens gebruikt om de vooruitgang en de fitnessactiviteiten van de leden bij te houden, zodat Ctrl Gym haar aanbod en de persoonlijke begeleiding van haar leden continu kan verbeteren. Tot slot worden deze gegevens ook gebruikt voor marketingdoeleinden zoals het optimaliseren van onze website, het versturen van nieuwsbrieven per e-mail en per post, het promoten van onze huidige en nieuwe producten en diensten via sociale media en zoekmachines en om marktonderzoek te voeren.

Op grond van artikel 28 van de verordening hebben wij de verantwoordelijkheid om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om aan te tonen dat wanneer u persoonsgegevens verzamelt, deze worden verwerkt op een manier die voldoet aan de vereisten van de AVG.

CAMERABEWAKING

Ctrl Gym maakt gebruik van camerabewaking in haar gebouwen. De camerabewaking dient om : (i) de voornoemde gebouwen te beschermen tegen schade en diefstal (veroorzaakt door derden, eigen personeelsleden, bezoekers, klanten, etc.), (ii) het personeel en andere gebruikers van voornoemde gebouwen te vrijwaren van mogelijke confrontaties met inbrekers of geweldplegers, (iii) gedragingen van het personeel te viseren die strafbaar zijn conform het Belgisch Strafwetboek en de aanvullende strafwetten en (iv) informatie te verschaffen die de politie in staat stelt om misdrijven en ordeverstoring op te sporen en te vervolgen.

De gegevens die voortvloeien uit het cameratoezicht worden niet gebruikt op een wijze die onverenigbaar is met de opsomming hierboven. Het bekijken van beelden in real time heeft uitsluitend het doel om onmiddellijk te kunnen ingrijpen bij misdrijven, schade of ordeverstoring. De camera’s zijn aangegeven bij de FOD.

De personen die toegang hebben tot de beelden gaan vertrouwelijk en integer om met de kennis die zij hierdoor opdoen, in het bijzonder met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van de gefilmde personen. In geval van overtreding zijn de strafbepalingen uit de camerawet en uit de privacywetgeving van toepassing.

De verantwoordelijke voor de verwerking kan de opgenomen beelden aan de politiediensten of de gerechtelijke overheden overdragen indien hij feiten vaststelt die een misdrijf kunnen vormen en de beelden kunnen bijdragen tot het bewijzen van die feiten en het identificeren van de daders. Hij moet de opgenomen beelden overdragen aan de politiediensten indien deze hierom verzoeken in het kader van hun opdrachten van bestuurlijke of gerechtelijke politie en de beelden het vastgestelde misdrijf betreffen.

BEVEILIGING

Ctrl Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Ctrl Gym u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

RECHTEN

U hebt het recht om te weten hoe Ctrl Gym de informatie over u heeft verzameld, en om uw gegevens te corrigeren of te verwijderen. Als u vragen heeft, kunt u steeds een e-mail sturen naar brugge@ctrlgym.be.