Voorwaarden

Lees aandachtig de volgende algemene voorwaarden, die van tijd tot tijd door Ctrl Gym kunnen worden bijgewerkt. De meest recente versie is steeds te raadplegen op deze pagina. Wijzigingen aan deze algemene voorwaarden zullen worden gemeld via een bericht op onze website of via een kennisgeving per e-mail of per brief.
Top

ACCEPTATIE VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door zowel het gebruik van de website als het bezoek aan een vestiging beheerd door Ctrl Gym (een “club”) gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Wanneer u bepaalde diensten of faciliteiten van Ctrl Gym gebruikt, bent u bovendien ook onderworpen aan geafficheerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op deze diensten of faciliteiten.

Als u namens een bedrijf, entiteit of organisatie een dienst afneemt van Ctrl Gym, verklaart en garandeert u dat u een gemachtigde vertegenwoordiger bent met de bevoegdheid om dergelijke organisatie aan deze voorwaarden te binden.

FULL-BODY WORKOUT VOORWAARDEN

De full-body workout wordt uitgevoerd zoals beschreven op de website van Ctrl Gym. Om deel te nemen aan een workout, dient u uzelf vooraf in te schrijven via de website van Ctrl Gym én dient u hiervoor te beschikken over een geldige, voorafbetaalde credit.

Betaalt u per workout of heeft u een pakket van een aantal workouts aangekocht, dan ontvangt u een aantal credits dat overeenkomt met het gekochte pakket. Afhankelijk van uw aankoop kunnen credits een geldigheidsdatum hebben (dit is duidelijk vermeld op het moment dat u deze aanschaft). Zijn uw credits opgebruikt, dan kan u een nieuwe aankoop doen via de website.

Het “1 Month Unlimited” abonnement is een niet-contractueel terugkerende betaling waarmee u toegang heeft tot de full-body workout. Het "1 Month Unlimited" abonnement geeft recht op 30 credits per maand. Dit abonnement wordt steeds aangegaan voor een periode van 1 maand en gaat in op de kalenderdag dat u zich inschrijft bij Ctrl Gym, hetzij via de website, hetzij in onze club, hetzij via een ander kanaal. Abonnementen worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor eenzelfde periode van 1 maand, tenzij u uw abonnement uiterlijk 10 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende periode stopzet. Als een geldige stopzetting worden beschouwd : u zet uw abonnement zelf stop via de website, u stuurt Ctrl Gym een brief met de vraag tot stopzetting of u stuurt een e-mail naar brugge@ctrlgym.be met de vraag tot stopzetting. De stopzetting van uw abonnement is pas geldig als uw vraag door Ctrl Gym is ontvangen en dusdanig bevestigd.

Het “1 Year Unlimited” abonnement is een niet-contractueel terugkerende betaling waarmee u toegang heeft tot de full-body workout. Het "1 Year Unlimited" abonnement geeft recht op 30 credits per maand. Dit abonnement wordt steeds aangegaan voor een periode van 1 jaar en gaat in op de kalenderdag dat u zich inschrijft bij Ctrl Gym, hetzij via de website, hetzij in onze club, hetzij via een ander kanaal. Abonnementen worden stilzwijgend en automatisch verlengd voor eenzelfde periode van 1 maand, tenzij u uw abonnement uiterlijk 30 kalenderdagen voor het verstrijken van de lopende periode stopzet. Als een geldige stopzetting worden beschouwd : u zet uw abonnement zelf stop via de website, u stuurt Ctrl Gym een brief met de vraag tot stopzetting of u stuurt een e-mail naar brugge@ctrlgym.be met de vraag tot stopzetting. De stopzetting van uw abonnement is pas geldig als uw vraag door Ctrl Gym is ontvangen en dusdanig bevestigd.

Aangekochte workouts, pakketten en/of abonnementen zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet gedeeld, doorverkocht of doorgegeven worden. Evenmin kunnen aangekochte workouts, pakketten en/of abonnementen in hun geheel of in hun delen worden terugbetaald of in tijd worden verlengd. Ook credits die u, onder de vorm van een abonnement, niet hebt opgenomen kunnen niet geannuleerd, gedeeld, doorgegeven, terugbetaald of overgezet worden naar een volgende maand.

Reserveringen voor een full-body workout class kunnen 7 dagen van tevoren via de website www.ctrlgym.be worden gemaakt door in te loggen met uw persoonlijk profiel. Een gereserveerde workout kan gratis online worden geannuleerd tot 12 uur voor aanvang van de workout. Annuleringen die minder dan 12 uur van tevoren worden gemaakt, worden volledig in rekening gebracht door het afschrijven van een credit (in het geval dat u een abonnement heeft, wordt € 7,5 in rekening gebracht). Ook als u niet opdaagt voor een workout waarvoor u reserveerde, wordt een credit in mindering gebracht (of in het geval dat u een abonnement heeft, wordt € 7,5 in rekening gebracht).

PERSONAL TRAINING EN SMALL GROUP TRAINING VOORWAARDEN

De personal training (hetzij one-on-one, hetzij in small group) wordt uitgevoerd zoals beschreven op de website van Ctrl Gym. Om deel te nemen aan een training, dient u uzelf vooraf in te schrijven via de website van Ctrl Gym én dient u hiervoor te beschikken over een geldige, voorafbetaalde credit.

Betaalt u per training of heeft u een pakket van een aantal personal training of small group trainingsessies aangekocht, dan ontvangt u een aantal credits dat overeenkomt met het gekochte pakket. Afhankelijk van uw aankoop kunnen credits een geldigheidsdatum hebben (dit is duidelijk vermeld op het moment dat u deze aanschaft). Zijn uw credits opgebruikt, dan kan u een nieuwe aankoop doen via de website.

Aangekochte personal training of small group trainingsessies zijn gekoppeld aan uw persoonlijk lidmaatschap en kunnen niet gedeeld, doorverkocht of doorgegeven worden. Evenmin kunnen aangekochte sessies en/of pakketten in hun geheel of in hun delen worden terugbetaald of in tijd worden verlengd.

Reserveringen voor een personal trainingssessie of een small group training kunnen 7 dagen van tevoren via de website www.ctrlgym.be worden gemaakt door in te loggen met uw persoonlijk profiel. Een gereserveerde training kan gratis online worden geannuleerd tot 12 uur voor aanvang van de training. Annuleringen die minder dan 12 uur van tevoren worden gemaakt, worden volledig in rekening gebracht door het afschrijven van een credit. Ook als u niet opdaagt voor een training waarvoor u reserveerde, wordt een credit in mindering gebracht.

OPENINGSUREN EN UURROOSTERS

Ctrl Gym behoudt zich het recht voor om haar openingsuren naar eigen inzicht aan te passen en om te sluiten op feestdagen of op andere dagen. Aanpassingen en sluitingsdagen zullen via de website en/of e-mail worden meegedeeld.

Het actuele uurroosters staan op de site www.ctrlgym.be. Ctrl Gym behoudt zich het recht voor om de uurroosters op elk moment te wijzigen.

Ctrl Gym behoudt zich het recht voor om een ​​geplande personal training, small group training of full-body workout te annuleren, bijvoorbeeld door ziekte van een trainer, door een te laag aantal reserveringen of door factoren buiten haar eigen controle. Ctrl Gym zal u in dat geval geen reden moeten opgeven en zal uw credit niet afschrijven. Evenmin geeft dergelijke annulatie aanleiding tot de terugbetaling van uw credit, pakket of abonnement, de stopzetting van uw abonnement of welke vorm van compensatie ook door Ctrl Gym.

Alle sesises en trainingen beginnen stipt. Ctrl Gym kan u de toegang ontzeggen of voorrang geven aan een andere klant als u later dan 5 minuten dan het starttijdstip aanwezig bent.

LIDMAATSCHAP EN ONLINE APPLICATIE

Door uw lidmaatschap (dat automatisch in werking treedt van zodra u een workout, een training, een pakket, een abonnement of een andere dienst van Ctrl Gym koopt) verkrijgt u toegang tot de website www.ctrlgym.be en de daaraan gekoppelde online applicatie.

Door middel van een gebruikersnaam en wachtwoord kunt u inloggen om uw profiel te beheren, uw contactgegevens aan te passen, uw credits/pakket/abonnement te beheren, uw betalingen op te volgen, uw bankgegevens te beheren, uw reserveringen te beheren, uw archief te raadplegen, uw facturen te downloaden, enz. De functionaliteit van deze online applicatie kan verschillen naargelang de diensten die u bij Ctrl Gym afneemt.

De toegang tot uw online profiel is strikt persoonlijk en mag niet door u gedeeld of doorgegeven worden. Credits, pakketten en abonnementen zijn steeds gekoppeld aan een profiel en zijn bijgevolg persoonsgebonden.

Ctrl Gym zal er alles aan doen om een tijdelijke of periodieke storing van de website en/of de daaraan gekoppelde online applicatie op te lossen, zonder dat zij aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade of een compensatie.

U stemt ermee in dat de informatie die u aan Ctrl Gym verstrekt bij registratie en op alle andere tijdstippen correct, nauwkeurig, actueel en volledig zal zijn. U gaat er ook mee akkoord dat u ervoor zorgt dat deze informatie ten allen tijde juist en up-to-date wordt gehouden, hetzij door zelf uw gegevens in de online applicatie te vervolledigen of te actualiseren, hetzij door in onze club te vragen naar een aanpassing.

U stemt ermee in dat Ctrl Gym, naar eigen goeddunken, op eender welk moment, om welke reden dan ook, en zonder voorafgaandelijke verwittiging de toegang tot uw profiel via de online applicatie kan afsluiten en/of beperken, evenals de inhoud ervan in haar geheel of in haar delen kan aanpassen of verwijderen.

De minimumleeftijd om gebruik te maken van de diensten van Ctrl Gym is vastgelegd op 16 jaar. Wie jonger is dan 18 jaar, dient zich bij de aankoop van één van onze diensten te laten vergezellen door een meerderjarige.

BEËINDIGING DOOR CTRL GYM

Ctrl Gym kan naar eigen goeddunken en op elk moment stoppen met het verlenen van toegang tot de website www.ctrlgym.be, de hieraan gekoppelde online applicatie en/of de club, met of zonder kennisgeving indien u zich niet houdt aan deze voorwaarden en/of de geafficheerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op de diensten en faciliteiten van Ctrl Gym. Ctrl Gym kan daarbij niet aansprakelijk worden gesteld jegens u of een derde partij voor een dergelijke beëindiging, net zo min Ctrl Gym een terugbetaling, compensatie of schadevergoeding is verschuldigd.

Elke vermoedelijke frauduleuze, beledigende, ongewenste of illegale activiteit die aanleiding kan zijn voor beëindiging van uw gebruik van de website www.ctrlgym.be, de hieraan gekoppelde online applicatie en/of de toegang en dienstverlening van de club kan worden doorverwezen naar de politie en/of gerechtelijke instanties. Deze rechtsmiddelen vormen een aanvulling op alle andere rechtsmiddelen die Ctrl Gym mogelijk heeft.

FINANCIËLE VOORWAARDEN

Prijzen kunnen ten allen tijde worden gewijzigd, maar Ctrl Gym honoreert uw credits (of u die los heeft aangekocht, in een pakket of met een abonnement) tot de vervaldatum, ongeacht of er tussentijds een prijsverhoging plaatsvindt. De nieuwe prijzen worden toegepast bij uw eerstvolgende aankoop en/of de eerstvolgende, eventueel automatische, verlenging van uw abonnement. Prijswijzigingen zullen via de website en/of e-mail worden meegedeeld, minstens 10 kalenderdagen voor zij van kracht worden.

Wanneer u een abonnement bij Ctrl Gym aangaat, wordt de eerste maand onmiddellijk gefactureerd. Uw abonnement wordt automatisch vernieuwd (zie hierboven) waarvoor Ctrl Gym zelf een betaalverzoek indient bij uw bank of creditcard maatschappij. Indien dit niet mogelijk is dient u zelf uw factuur te voldoen. Facturen en betalingen kunt u steeds raadplegen in uw profiel op de website www.ctrlgym.be.

Het niet-tijdig aankopen van credits en pakketten of het niet-tijdig betalen van uw factuur voor de verlenging van een abonnement kan de opschorting of beëindiging van onze diensten met zich meebrengen. U bent verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle kosten, inclusief honoraria van advocaten en incassokosten, die Ctrl Gym mogelijk oploopt bij het verzamelen van onbetaalde facturen.

AANSPRAKELIJKHEID

Het bezoek aan Ctrl Gym, het deelnemen aan de activiteiten van Ctrl Gym, het gebruik maken van de diensten, toestellen en faciliteiten van Ctrl Gym en/of het achterlaten van spullen in de kleedkamers en/of lockers zijn op eigen risico. Ctrl Gym aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade met betrekking tot bovenstaande, niet limitatieve lijst.

Ctrl Gym werkt uitsluitend met gecertificeerde trainers en zorgt steeds voor een dienstverlening van hoge kwaliteit. Niettemin loopt u altijd het risico op een blessure. Door uw bezoek of deelname aanvaardt u dit risico en gaat u akkoord met een, op eigen initiatief, bezoek aan een arts als u niet zeker weet of u helemaal gezond of zwanger bent. Bij de minste blessure of fysiek ongemak dient u Ctrl Gym hiervan te informeren, waarbij u geen afstand doet van uw eigen verantwoordelijkheid, noch de verantwoordelijkheid bij Ctrl Gym legt.

HUISREGELS

Deel uitmakend van deze voorwaarden, verklaart u de volgende huisregels in acht te nemen :

 • Respect voor de faciliteiten, procedures, teams, klanten en producten van Ctrl Gym
 • Meld u steeds aan de receptie bij elk bezoek
 • In het hele gebouw is een rookverbod van kracht
 • Ctrl Gym hanteert een nultolerantie op het bezit en/of gebruik van verboden middelen
 • Het gebruik van een (eigen) handdoek in de sportruimtes is verplicht
 • Jassen, sportzakken of ander items dienen in de kleedkamers te worden opgeborgen
 • Maak uw locker leeg als u Ctrl Gym verlaat
 • Kinderen zijn niet toegelaten
 • Dieren zijn niet toegelaten
 • Verkoops- en/of promotieactiviteiten zijn niet toegestaan zonder voorafgaandelijke toestemming
 • Het dragen van gepaste sportkleding en (propere) sportschoenen is verplicht
 • Gewenst of ongewenst intiem gedrag wordt niet getolereerd

GEBRUIKERSINZENDINGEN

De online applicatie van Ctrl Gym, evenals sociale media, biedt bepaalde functies waarmee u en andere gebruikers inhoud (hier verder “gebruikersinzendingen” genoemd) kunnen indienen, posten en delen met andere gebruikers, waaronder tekst en afbeeldingen. Deze gebruikersinzendingen worden alleen ter informatie getoond en worden niet beheerd door Ctrl Gym. Alle gebruikersinzendingen vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de persoon van wie de inzending afkomstig is. Dit betekent dat u, en niet Ctrl Gym, volledig verantwoordelijk bent voor alle gebruikersinzendingen die u via de website en/of de daaraan gekoppelde online applicatie en/of via sociale media uploadt, plaatst, e-mailt, verzendt of anderzijds beschikbaar maakt.

Door gebruikersinzendingen in te dienen bij Ctrl Gym en/of via sociale media, verleent u hierbij Ctrl Gym en zijn gelieerde ondernemingen, sublicentiehouders, partners, vertegenwoordigers en gevolmachtigden van de website en/of de online applicatie een wereldwijd, niet-exclusief, volledig gratis, rechtenvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht voor het gebruik, reproductie, distributie en aanpassing van uw gebruikersinzendingen.

U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen gebruikersinzendingen en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan. In verband met gebruikersinzendingen bevestigt, vertegenwoordigt en garandeert u dat u de benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen bezit van de tekst en/of afbeelding die u plaatst, en dat hierop geen patenten, handelsmerken, auteursrechten of andere eigendomsrechten op rusten door uzelf of derden.

EIGENDOMSRECHTEN

De website www.ctrlgym.be is eigendom van en wordt beheerd door Ctrl Gym. De visuele interface, grafische afbeeldingen, ontwerp, foto’s, logo’s, samenstelling, informatie, teksten, computercode, producten, productnamen en productbeschrijvingen, software, diensten en alle andere niet opgesomde elementen worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, eigendomsrecht en andere toepasselijke wetten. Ctrl Gym doet diezelfde rechten gelden op alle publieke uitingen, zoals, niet limitatief, in drukwerk, in advertenties, in sociale media updates.

De naam “Ctrl Gym”, inclusief het bijbehorende logo, is een gedeponeerd handelsmerk, eigendom van Ctrl Gym en/of externe licentiegevers.

PRIVACY

Uw privacy is belangrijk voor Ctrl Gym. Het privacybeleid van Ctrl Gym wordt hierbij door verwijzing opgenomen in deze voorwaarden. Lees het privacybeleid aandachtig door voor informatie met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke informatie door Ctrl Gym.

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Door acceptatie van deze voorwaarden bent u tevens onderworpen aan de aanvullende gepubliceerde richtlijnen of regels die van toepassing zijn op specifieke producten, diensten of functies die van tijd tot tijd kunnen worden geplaatst op de webpagina met “Veelgestelde vragen”, online raadpleegbaar via Deze veelgestelde vragen en de bijhorende antwoorden worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze voorwaarden.

De website www.ctrlgym.be kan links bevatten naar andere websites of diensten. Deze links zijn louter informatief bedoeld waardoor Ctrl Gym niet aansprakelijk kan worden gesteld voor fouten of eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van een gelinkte website.

Als enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden beschouwd als scheidbaar van deze voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

KENNISGEVINGEN

Kennisgevingen zullen naar u worden verzonden op het e-mailadres dat u bij uw aankoop of tijdens het registratieproces hebt verstrekt aan Ctrl Gym. Louter in het geval u niet over een e-mailadres beschikt, zullen kennisgevingen per brief naar u worden verstuurd. In alle andere gevallen gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat een geafficheerde en/of mondelinge kennisgeving tijdens uw bezoek aan een club volstaat om u te informeren.

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge.